DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dekolencentrale.nl, zoals deze beschikbaar isgesteld door De Kolencentrale. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze websitealleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Kolencentrale is het niet toegestaan tekst,fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendomberust bij De Kolencentrale.


Geen garantie op juistheid, indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijkeweergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijnals programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan welovereenkomst met De Kolencentrale te mogen claimen of te veronderstellen.


De Kolencentrale streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks dezeinspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dankunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm vangarantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen tewijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. DeKolencentrale aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staatwaarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer vanwww.dekolencentrale.nl op deze pagina.